ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZAHRANIČNÍ CESTU/AKTIVNÍ ÚČAST NA KONGRESU

Náležitosti žádosti: 
- vyplněný formulář “Žádost o finanční příspěvek” 
- životopis 

K žádosti je nutné přiložit originály dokladů o platbě, ev. faktury. Náklady na stravování (diety) nebudou proplaceny.

Podmínkou je aktivní členství v MP a odevzdání článku/reportu o absolvování kongresu do jednoho měsíce po akci. Článek bude zveřejněn na webových stránkách MP nebo v sekci MP v Practicusu.  
Při žádosti o zahraniční cestu je samozřejmostí aktivní znalost anglického jazyka. 

Nárok na finanční příspěvek na daný kongres bude mít vždy jeden člen MP a přednost dostanou kolegové, kteří se v minulosti dané akce nezúčastnili, eventuelně kolegové s aktivní účastí. Člen MP má možnost čerpat příspěvek maximálně 1x ročně. 

Rada MP si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o udělení/neudělení příspěvku danému žadateli. 

Zahraniční kongres: 
aktivní účast - příspěvek v max výši 10 000,- Kč
pasivní účast - příspěvek v max výši 5 000,- Kč

Kongres v ČR: 
aktivní účast - příspěvek v max výši 2000,- Kč 
pasivní účast - příspěvek se neposkytuje