Vyjasnění pravidel specilaziční přípravy - délky stáží v malých oborech, RZP, JIP, termín přihlášení se k atestační zkoušce

Vyjasnění pravidel specilaziční přípravy - délky stáží v malých oborech, RZP, JIP, termín přihlášení se k atestační zkoušce

 

Požádali jsme akreditační komisi o vyjasnění některých nejasných otázek v předatestační přípravě. Ačkoli výklad akreditační komise je pravděpodobně v rozporu s právními předpisy ČR, jako vodítko jistě může sloužit, proto doporučujeme pozorné čtení.

O dalším vývoji výkladu budeme jednat a budeme vás informovat.

 

Výklad akreditační komise zde:

Pan MUDr. Pavel Vychytil

předseda, Mladí praktici

 

Vážený kolego,

níže vizte výklad ustanovení Vzdělávacího programu v oboru Všeobecné praktické lékařství, podle bodů Vaší žádosti:

1)       Ve vzdělávacím programu 4/11 v kapitole 2.1.1 část I, v tabulce řádek druhý, je jasně formulován požadavek na stáž v délce 2 měsíců: anesteziologie a intenzivní medicína nebo JIP nebo ZZS/ZOS. Dle našeho názoru není možný jiný výklad, než že je na rozhodnutí školence resp. školitele, kterou z uvedených stáží si vybere. Je tedy správná možnost absolvovat pouze jednu ze tří nabídnutých stáží, a jako taková mu musí být bez dalších podmínek uznána (Dokonce absolvování všech tří stáží odporuje znění VP).

Výklad, jaký uvádíte, je formálně správný (možnost výběru), ale obsahově nenaplňuje výchovně vzdělávací cíle stáže. Instituce, posuzující splnění programu, uzná stáž v takovém složení, která umožnila naplnění vzdělávacích cílů. Stáž na ZZS je tedy např. nezbytná.

2)       V rámci VP 09 je uvedeno, že školenec má absolvovat např. 1 měsíc na urologii, rehabilitaci a ortopedii, nebo obdobně 2 měsíce na dermatovenerologie , oftalmologii , otorinolaringologii, hygieně obecné a komunální, hygieně a epidemiologii, bez udání časových údajů u jednotlivých stáží. Proto dle našeho výkladu musí být nahlíženo na stáž jako na splněnou i v případě, že školenec absolvuje pouze např. 1 den na urologii v případě, že má potvrzeno splnění všech dovedností a znalostí.

Navrhovatel této formulace programu měl zájem umožnit školenci a školiteli pokud možno co nejvyšší flexibilitu programu, v souladu s kompetencemi a praxí školícího pracoviště VPL a dosavadní erudicí školence. Tyto stáže jsou absolvovány v rámci specializační praxe v ordinaci VPL a pod garancí školitele. Praktický výklad je alespoň týden na pracovištích URO, RHB, ORT, HYG, a alespoň dva týdny na pracovištích malých oborů (DER, OFT, ORL).  

3)       Žádáme o stanovisko ohledně termínu, do kterého je třeba splnit všechny požadavky pro přihlášení k atestační zkoušce (tzn. stáže, kurzy). Nepanuje shoda v tom, zda tímto termínem je datum přihlášení se ke zkoušce, či datum samotné zkoušky, nebo zda se jedná ještě o jiné datum.

Žadatel splňuje podmínky přihlášení k atestaci, pokud naplní specializační program do 30.9. resp. 30.3. daného roku.

4)       Jak bude nahlíženo na periodu od začátku doby platnosti nového Vzdělávacího programu ve VPL 4/11, k jehož splnění je požadavek potvrzení určitých skutečností v logbooku (např. kap. 3, první věta), tento logbook však dosud nebyl vydán. Dle našeho výkladu by mělo být na toto časové období nahlíženo jako na období bez existence logbooku, tzn. potvrzování stáží by mělo probíhat pouze na podkladě požadavků vzdělávacího programu. A to i vzhledem k tomu, že nebyla vydána žádná opatření pro přechodné období. Domníváme se, že úkolem MZ je vydat současně se vzdělávacím programem i logbook. Důsledky nesplnění této povinnosti nemohou být přenášeny na školence. 

MZ vydává Vzdělávací program ve svém Věstníku, jako prováděcí normu dle Zákona 95/2004 Sb. Logbook v zákoně jmenován není a je tedy chápán jako vodítko pro školence a školitele, aby se snáze orientovali v nejasnostech VP, např. i o těch, které jsou zmíněny v bodech výše.  Období mezi vydáním VP a logbooku tedy není možné chápat tak, jako období vakua, ve kterém lze VP naplňovat jiným nežli předepsaným způsobem. Školenec musí mít potvrzení od primáře/školitele o absolvování odborné stáže a její délce v indexu, který je oficiálním dokumentem.

Dovolujeme si Vás ještě požádat o doplnění právních předpisů, ze kterých výklad AK vychází, abychom jimi mohli argumentovat svým členům.      

Akreditační komise respektuje Vzdělávací program, tak jak byl zveřejněn ve Věstníku MZ č. 4, vydaném 29. dubna 2011, a další právní úpravy (zákon č.95/2004Sb, vyhláška č. 185/2009, vyhláška č.187/2009). Výklad je motivován dosažením co nejvyšší kvality specializačního vzdělávání a je dán pravidly IPVZ, jako instituce, jejímž zřizovatelem je MZ ČR. 

V Praze dne 30.1.2012

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Předseda akreditační komise MZ ČR pro VPL