Jak se stát praktickým lékařem - 2015

Praktickým lékařem se stanete tak, že splníte podmínky zákona 94/2004, Sb. v platném znění, o podmíkách získávání a uznávání odborné způsobilosti. Podmínky zákona jsou dále specifikovány ve Vzdělávacím programu v oboru všeobecné praktické lékařství. Co to tedy reálně znamená?

Na začátku též uveďme, že ne vždy dobře známý termín specializační příprava bývá někdy nahrazován termínem předatestační příprava. Jinými slovy to znamená dobu (a podmínky, za jakých ji musíte strávit), za kterou se můžete stát praktickým lékařem. V současné chvíli (únor 2015) to znamená 3 roky.

Doporučujeme

a) dobře prostudovat Vzdělávací program v oboru všebecné praktické lékařství (zde). Zjistíte v něm podrobné podmímky specializační přípravy.

b) prostudovat stránky IPVZ - katedry všeobecného praktického lékařství - kde neleznete platný vzdělávací program, otázky k atestaci, termíny atestací a některé další informace

c) v případě potřeby pak kontaktovat Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), pana doktora Josefa Štolfu (stolfa@ipvz.cz), který je nejlépe informovaným člověkem v otázce specializační přípravy. Je vedoucím Katedry všeobecného praktického lékařství. Ten vám poradí s jednotlivostmi a vašimi individuálními potřebami, které nezapadají do běžného rámce

Zde zmíníme některé důležité body, na které je potřeba si dát pozor.

Přípravu musíte absolvovat na akreditovaném pracovišti, u akreditovaného praktického lékaře. Tzn. nemůžete se domluvit s každým lékařem, ale s takovým, který má zvláštní pověření od Ministerstva zdravotnictví, tzv. akreditaci. Seznam akreditovaných pracovišť najdete zde.

Akreditována musí být i lůžková zařízení, ve kterých musíte být velkou část specializační přípravy. Jsou to následující:

Interna

Chirurgie

Pediatrie

Gynekologie

POZOR. v "kolečku" budete muset absolvovat ještě celou řadu oborů - ORL, urologie,...Tyto nejsou uvedeny ve vzělávacím programu, ale v Logbooku. V těchto oborech stačí, že se za ně - za jejich kvalitu, zaručí váš akreditovaný školitel - praktický lékař. Tato pracoviště NEMUSÍ mít akreditaci. ORL, apod. NEMUSÍTE absolvovat na akreditovaném pracovišti. Jsou to všechny ostatní obory, které nejsou vyjmenovány výše ale jsou v Logbooku. Urologie, rehabilitační medicína ani ortopedie, které spadají pod chirurgii, též nemusí být absolvovány na akreditovaném pracovišti. Tyto malé obory jsou též zaštiťovány akreditací školitele ve VPL.

Povinné kurzy předatestační přípravy

Podle Vzdělávacího programu v oboru VPL jsou povinné kurzy/semináře:

Lékařská první pomoc (3 dny),
Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy v praxi VPL (2 dny),
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí (1 den),
Radiační ochrana (1 den),
Paliativní péče (2 dny),
Hygiena a epidemiologie (2 dny),
Psychoterapie (3 dny),
Novinky ze VPL (3x1 den).
seminář Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy v praxi všeobecného praktického lékaře (2 dny)
Ostatní jako Vybrané kapitoly ze VPL (2x5 dní), Základní přístupy k akutnímu pacientovi v terénu (2 dny), Diabetologie pro PL (5 dní), Diferenciální diagnostika z pohledu PL (2 dny) a kurz EKG (2 dny) jsou doporučené.

Povinné kurzy

Kurzy vypisuje IPVZ nebo jakákoli lékařská fakutla. IPVZ jsou vypisovány hromadně dvakrát ročně, fakulty mají svůj systém.

Kurzy na IVPZ - poznámka

Pokud potřebujete absolvovat kurzy, které již jsou naplněny, je doporučeno (podle toho, co nám odpověděl dr. Štolfa při své účasti na našem ustavujícím shromáždění), aby zájemce poslal e-mail či telefonicky (tel. 261 092 457) se s paní Keslovou domluvil, aby jej vedla v patrnosti jako zájemce nebo náhradníka k požadovanému kurzu. Je-li jako instruktor někdo jiný, pak kontaktovat jeho (viz kontakt v Detailu vzdělávací akce pod Seznamem vzdělávacích akcí ve vyhledávání kurzů na stránce IPVZ).

Pokud není možné do nich přímo zájemce zařadit, bude pořadatel alespoň informován o tom, kolik zájemců se do kurzů již nevešlo - jaký je "převis". Podle počtu zájemců, kteří se do dosavadní kapacity kurzu nevešli a přitom projeví o kurz zájem se pak rozhodne, zda se již vypsaný kurz nepřesune do jiných prostor s větší kapacitou a nebo zda vypíší v mezidobí další doplňující kurz na jiné datum, event. pokud se někdo z kurzu škrtne posune se zájemce mezi přihlášené.

Co když je to jinak

Bohužel se může stát, že se věci mění. Ne vždy o tom existují dobré informace. Jezděte proto častěji, zvláště před atestací na kurzy, ptejte se svých kolegů, jeďte na Novinky, aby vás nic nepřekvapilo. Nemělo by to tak být, ale je to tak, snažíme se to napravovat, ale je to běh na dlouhou trať, tak vás o tom informujeme, abyste nebyli zbytečně zklamaní.