Pokud přemýšlíte o založení či získání praxe formou fyzické osoby, podívejte se na zkušenosti našich kolegů. Závěrem opět odkazy na další užitečné informace.

ZALOŽENÍ PRAXE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE FORMOU FYZICKÉ OSOBY

G. Mazurová1, K. Javorská2, H. Jebavý3, D. Halata4

1 mazurovag@seznam.cz, 2 kjavorska14@yahoo.co.uk, 3 hynek.jebavy@gmail.com, 4 halatad@gmail.com

Úvod

Ještě než se pustíte do celého postupu zakládání praxe všeobecného praktického lékaře, je vhodné hned na počátku navštívit pobočky nejvýznamnějších zdravotních pojišťoven (většinou VZP) a informovat se, zda skutečně o nové zdravotnické zařízení stojí, zda je předběžná ochota Vám na konci Vašeho snažení poskytnout smlouvu o úhradě zdravotní péče. Individuálně dle lokality je vhodné také kontaktovat oblastní sdružení SPL, jaké je jejich stanovisko k založení nové praxe. Určitě jsou oblasti, kde něco takového uvítají. Dále doporučujeme navštívit i odbor zdravotnictví příslušné oblasti, domluvit si schůzku s konkrétním zástupcem odboru (nejlépe s vedoucím odboru) a probrat s ním Váš nápad.

Hlavní motto zní: za zeptání nikdy nic nedáte!

Pro vlastní činnost praxe je potřeba v prvé řadě najít vhodné prostory. Není na škodu se o něčem takovém již zmínit na odboru zdravotnictví a pozeptat se na prostory, které patří městu a nejsou třeba nijak zvlášť využité. Je nutné vědět, že tyto prostory musí být zkolaudované jako zdravotnické zařízení, pokud tomu tak není, cesta vede přes úpravu prostor a schválení spádovou hygienickou stanicí dle příslušného místa. Pokud budete mít prostory vlastní či v nájmu, budete mít pocit, že by věc mohla vyjít (tedy potřeba praktického lékaře v daném místě), pak se vrhněte do dalšího boje, i když se příslušné instituce při prvním jednání netvářily zcela přátelsky.

Abyste mohli ordinovat potřebujete registraci Nestátního zdravotnického zařízení (NZZ). K získání registrace NZZ musíte nejdříve podat žádost o schválení provozního řádu na KHS:

viz bod 1),

poté podat žádost o souhlas s personálním a věcným vybavením

viz bod 2a),

a naposledy podat vlastní žádost o registraci NZZ

viz bod 2b).

Přibližná doba potřebná pro založení praxe formou fyzické osoby jsou 3 měsíce.

Schválení provozního řádu – Krajská hygienická stanice

Stručnou osnovu provozního řádu lze získat webovým vyhledávačem, může Vám být poskytnuta event. KHS. Provozujete-li více ordinací na několika místech, každá ordinace bude mít vlastní provozní řád. Základní pravidla provozování zdravotnického zařízení shrnuje Vyhláška č. 195/2005 Sb.

Ke schválení provozního řádu doložit: vypracovaný provozní řád ve 2 kopiích, smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí zajišťující praní prádla, likvidaci zdravotnického odpadu, pronájmu ordinací čivýpis z katastru nemovitostí, pokud je ordinace ve Vašem vlastnictví, žádost o schválení provozního řádu.

tip! Pracovníci KHS jsou někdy ochotni elektronicky provozní řád dopředu prokonzultovat a upozornit Vás na případné nedostatky. Pokud zašlete provozní řád ke schválení oficiálně a budou v něm nedostatky, budete na ně samozřejmě také upozorněni, ale na každou korespondenci má KHS 30-ti denní lhůtu na odpověď, schvalování provozní řádu se pak může časově velmi prodloužit. Za zeptání nikdy nic nedáte.

Krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy)

Souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením (KÚ): Formuláře k žádosti o vydání souhlasu VTP bývají ke stažení na webových stránkách KÚ.

Obsah věcného a technického vybavení definuje Vyhláška MZ č. 221/2010 Sb (viz tip!).

K žádosti doložit: diplom o získání specializované způsobilosti k výkonu povolání v oboru všeobecného praktického lékařství (ověřená kopie), doklad o zdravotní způsobilosti (Váš registrující VPL), provozní řád (kopie), rozhodnutí KHS (ověřená kopie).

Doba trvání do 30 dní, pracovnice KÚ má právo na kontrolu uvedených faktů v udané ordinaci.

tip! Obsahem VTP vybavení ordinace praktického lékaře má být dle Vyhlášky č. 221/2010 Sb. přibližně toto: plocha provozních místností – prostory určené pro manipulaci s biologickým materiálem (např. odběry krve) musí mít omyvatelný povrch stěn minimálně do výšky 180cm, ordinace minimálně 13 m2, přípravná místnost minimálně 10 m2, čekárna minimálně 10 m2, vybavení: vyšetřovací lehátko, umyvadlo, dřez na mytí pomůcek, nábytek pro práci zdravotnických pracovníků, židle pro pacienta, stolky na přístroje a nástroje, uzamykatelná schránka z kovu (opiáty), skříň na pomůcky, kartotéka, chladnička, tonometr, fonendoskop, teploměr, osobní váha, výškoměr, optotypy, určení barvocitu, glukometr, pomůcky pro první pomoc, lokální vyšetřovací stínidlo, prostor pro svlékání pacienta a odložení oděvu, sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití.

Registrace nestátního zdravotnického zařízení (KÚ)

Formuláře k žádosti o vydání registrace bývají ke stažení na webových stránkách KÚ.

K žádosti doložit: souhlas s VTP vybavením (KÚ), provozní řád (kopie), rozhodnutí KHS (ověřená kopie), nájemní smlouva na ordinaci, event. výpis z katastru nemovitostí pokud je ordinace ve Vašem objektu.
Doba trvání do 30 dní (většinou vyřizováno KÚ společně s žádostí o souhlas s VTP vybavením).

Cena cca 1000 Kč.

tip! Po obdržení registrace nestátního zdravotnického zařízení máte povinnost oznámit tuto skutečnost na ÚZIS – viz www.uzis.cz. Tuto povinnost může za Vás převzít úřednice KÚ.

Výběrové řízení

Vypsání výběrového řízení

Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení (NZZ) a pojišťovnou se koná výběrové řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Konání výběrového řízení může navrhnout buď zdravotní pojišťovna (např. zánik stávajícího zdravotnického zařízení, vznik nového zdravotnického zařízení v síti,...) nebo zdravotnické zařízení oprávněné poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru (oprávnění k provozování vzniká dnem účinnosti registrace NZZ, např. při převodu FO na PO, „prodeji" praxe,...).

Výběrové řízení vyhlašuje KÚ místně příslušný dle místa provozování zdravotnického zařízení. Informace o podmínkách vypsání výběrového řízení bývají umístěny na webových stránkách KÚ.

O vypsání výběrového řízení KÚ informuje na úřední desce (zákonná lhůta 30 dní).

tip! Náležitosti žádosti o vypsání výběrového řízení: identifikace žadatele, druh a rozsah zdravotní péče, území, pro které má být poskytována, výčet zdravotních pojišťoven, není-li žadatelem o vyhlášení výběrového řízení zdravotní pojišťovna.

Přihlášení do výběrového řízení

Nabídka uchazeče do výběrového řízení se doručuje KÚ ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.

S sebou: oprávnění poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru (diplom), čestné prohlášení uchazeče o tom, zda mu byla či nebyla v souvislosti s poskytováním zdravotní péče uložena disciplinární opatření, zda s ním byly či nebyly řešeny oprávněné stížnosti na poskytování zdravotní péče, zda má či nemá daňové nedoplatky vůči daňovým subjektům (§ 51 zákona č. 48/1997 Sb.,) (v podstatě stačí přeformulovat tuto citaci zákona).

tip! Náležitosti přihlášení do výběrového řízení: zákon č. 48/1997 Sb., v platném znění, dále podrobněji neupravuje náležitosti přihlášek uchazečů do výběrových řízení, je tedy na zvážení každého uchazeče, zda nabídku do výběrového řízení rozšíří o další podklady pro rozhodování členů výběrové komise nad rámec zákona č. 48/1997 Sb., - například o stručný podnikatelský záměr, případně o zpracovaný projekt,...

Výběrové řízení

Termín konání výběrového řízení je stanoven po uplynutí zákonné 30 denní lhůty, současně je krajským úřadem jmenována výběrová komise, složení členů výběrové komise je dáno § 48 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. (zástupce krajského úřadu a odborník pro druh zdravotní péče, která má být zdravotnickým zařízením poskytována, je jmenován krajským úřadem, zástupce zdravotní pojišťovny a profesní organizace je delegován těmito institucemi), o zařazení uchazeče do sítě smluvních zdravotnických zařízení zdravotních pojišťoven rozhodují členové výběrové komise tajným hlasováním, pořadí uchazečů je stanoveno podle počtu získaných hlasů, k výsledku výběrového řízení zaujímá stanovisko dle § 52 citované právní normy vyhlašovatel výběrového řízení – krajský úřad, toto své stanovisko sděluje zdravotním pojišťovnám, dle současné legislativy ke stanoviskům vyhlašovatele a k výsledkům výběrového řízení zdravotní pojišťovna přihlíží, výsledek výběrového řízení a stanovisko vyhlašovatele nezakládají právo na uzavření smlouvy s pojišťovnou - § 52 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění.

Žádost o přidělení identifikačního čísla organizace (IČO)

Identifikační číslo organizace (IČO) bezplatně přidělují pracoviště správy registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Žádost se podává vyplněním formuláře "Oznámení ekonomického subjektu - fyzické osoby" a připojením kopie (nemusí být notářsky ověřená) rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení vydané krajským úřadem. Více www.czso.cz, www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/fyzicke_osoby.

Banka - zřízení firemního účtu

Nejjednodušším způsobem je založení nového firemního účtu v bance dle vlastního výběru. Banka vydá na požádání potvrzení o zřízení firemního účtu.

Přidělení kódu druhu zařízení

Některé pobočky zdravotních pojišťoven (dle zkušeností lokální rozdíly) budou požadovat doklad o přidělení kódu druhu zařízení. Tento Vám přidělí a potvrzení vydá Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (www.uzis.cz).

Odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem povolání (profesní pojištění)

Nabídka jednotlivých komerčních pojišťoven je bohatá, záleží na Vaší preferenci. Určitě je vhodné se zamyslet nad výší pojistného krytí (samozřejmě čím vyšší, tím větší jistota pro Vás). Je vhodné se zaměřit na výši pojistného krytí nejen pro poškození na zdraví, ale taktéž pro způsobení psychické újmy.

Smlouvy s pojišťovnami

Smlouva s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP)
Ať jste ve výběrovém řízení uspěli či nikoliv, rozhodující je fakt, zda s Vámi (Vaší společností) zdravotní pojišťovny uzavřou smlouvu. Jako první je vhodné oslovit Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP), která Vám (Vaší společnosti) přidělí identifikační číslo zařízení (IČZ).

Podklady pro uzavření smlouvy s VZP: žádost o uzavření smlouvy s VZP, kontaktní údaje včetně telefonu a emailu, rozhodnutí o registraci NZZ, kladné vyjádření výběrového řízení, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu, vyplněný vstupní formulář, Přílohy 2 Smlouvy – www.vzp.cz/cms/internet/cz/Lekari/smluvni_vztahy, doklad o vzdělání (atestační diplom, ev. osvědčení ČLK), doklad o vzdělání zdravotní sestry – „Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu" nebo maturitní vysvědčení, seznam zdravotnické techniky pro provedení nasmlouvaných výkonů, smlouvy o závodní preventivní péči pokud chcete nasmlouvat kódy závodní preventivní péče

Smlouva s ostatními zdravotními pojišťovnami

Po uzavření smlouvy s VZP zasíláte žádost o uzavření smlouvy s jednotlivými pojišťovnami, navíc oproti předchozímu bodu přikládáte kopii první strany smlouvy s VZP. Počítejte s dobou vyřízení v řádu týdnů až měsíců.

Vzhledem k situaci, že v minulých letech převáděla řada praktických lékařů své ordinace z fyzické osoby na s.r.o., domníváme se, že získání praxi variantou odkoupení s.r.o. bude pro vás nejpravděpodobnější....

Převzetí (odkoupení) praxe s.r.o.

1) Notář - Podpis smlouvy o úplatném převodu obchodních podílů

je dobré před návštěvou notáře zvážit obory, ve kterých chceme podnikat, provozování nestátního zdravotního zařízení (NZZ) nám z dlouhodobého pohledu nemusí stačit (např. pronájem nemovitostí, obchod a služby... )

2) Soud - Zápis do obchodního rejstříku

3) Magistrát - Registrace NZZ, zejména nahlásit odborného zástupce za s.r.o.

4) Banka - převzít firemní účet

5) Pojišťovna - nahlásit změnu (nebasolvuje se žádné výběrové řízení)

6) Bez zřízení elektronického podpisu smlouvu s pojišťovnou nepodepíšete

7) Pojištění ordinace

Stručně shrnuje výhody a nevýhody Mgr. Miloš Máca na www.tribune.cz

Nespornou výhodou podnikání ve formě obchodní společnosti je možnost zdravotnické zařízení nebo jeho část (obchodní podíl) převádět, prodávat a dědit rovněž bez nutnosti absolvovat výběrové řízení.

Upozorňujeme však, že podnikání ve formě obchodní společnosti však má i svá negativa, zejména je to povinnost zápisu do obchodního rejstříku a s tím spojené výdaje, dále povinnost vést podvojné účetnictví.

Zajímavé odkazy k tématu získání praxe:

http://www.tribune.cz/clanek/14626

http://www.tribune.cz/clanek/14728

http://www.tribune.cz/clanek/31380-jak-postupovat-pri-prodeji-praxe

http://www.tribune.cz/clanek/34672-chci-prevest-praxi

http://www.tribune.cz/clanek/33038-mohu-si-zalozit-s-r-o

http://www.splcr.cz/Files/nastenka/page_5475/Version1/APPEL_2013-02.pdf